Karta Podarunkowa PayNetCard - Warunki Korzystania

Data publikacji: 20/09/2019

Niniejsza karta ("Karta") została wydana przez DiPocket Limited ("DiPocket").

DiPocket jest Instytucją Finansową, działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez brytyjski Urząd ds. Regulacji Działalności Finansowej (Financial Conduct Authority) z siedzibą pod adresem: 12 Endeavour Square, E20 1JN Londyn (Wielka Brytania), i podlega nadzorowi tego urzędu. DiPocket prowadzi działalność na podstawie koncesji E-Money License (opatrzonej numerem referencyjnym Firm Reference Number 900439) wydanej w Wielkiej Brytanii i paszportowanej na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą o pieniądzu elektronicznym (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością). Siedziba DiPocket mieści się pod adresem: 532 Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS (Wielka Brytania).

DiPocket prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału pod nazwą DiPocket Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą pod adresem: ul. Wierzbowa 9/11/313, 00-094 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000554053, ("Oddział").

DiPocket Limited posiada najwyższy status członka organizacji Mastercard® Inc. (Principal Member of Mastercard Inc.).

Niniejsze warunki ("Warunki Korzystania z Karty") mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Karty.

Warunki Korzystania z Karty są dostępne na stronie internetowej pod adresem boncard.dipocket.org/legal/terms (“Strona Internetowa")

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie przepisy ogólnie obowiązującego prawa będą również miały zastosowanie w odniesieniu do Umowy.

Korzystanie z Karty

Karta stanowi przedpłaconą kartę wirtualną Mastercard:

 • Karta jest aktywna, gdy zostanie otwarta poprzez link dostarczony w momencie zakupu Karty i jest ważna do momentu upływu daty ważności ukazanego na awersie wizerunku Karty;
 • Karta służy do zakupów w Internecie we wszystkich sklepach oznaczonych znakiem akceptacji Mastercard;
 • W celu sprawdzenia salda Karty oraz historii transakcji należy otworzyć hiperlink;
 • Warunkiem dokonania transakcji przy użyciu Karty jest dostępność wystarczających środków na Karcie w chwili dokonywania transakcji i nie ma możliwości samodzielnego ponownego zasilenia Karty,
 • W wypadku dokonania płatności przy użyciu Karty w walucie innej niż waluta Karty, kwota transakcji zostanie przewalutowana na PLN po właściwym dla transakcji kursie i obciąży Kartę w PLN. Kwota zostanie przewalutowana przez Mastercard w dniu, w którym transakcja jest przetwarzana przez Mastercard, przy użyciu kursu wymiany stosowanego do wszystkich takich przewalutowań,
 • Karta jest aktywna do końca okresu ważności, po upływie którego nie należy korzystać z Karty.

Możesz wykupić niewykorzystane środki pozostawione na Karcie w dowolnym czasie, gdy Karta jest ważna i do 5 lat po jej wygaśnięciu, prosząc o przelanie niewypłaconych środków na wskazane przez siebie konto bankowe PLN (bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od wygaśnięcia Karty). Powyższa zasada odsyłania środków dotyczy wykupu pieniądza elektronicznego wydanego przez firmę DiPocket.

Ochrona bezpieczeństwa Karty

Jesteś zobowiązany:

 • nie udostępniać Karty osobom trzecim;
 • ujawniać numer Karty wyłącznie w celu wykonania lub próby wykonania transakcji u sprzedawcy oznaczonego znakiem akceptacji Mastercard.

W wypadku utraty lub kradzieży Karty, lub podejrzenia niewłaściwego użycia numeru Karty, możesz skontaktować się z nami telefonicznie na numer +48 22 209 2555 (dostępne całą dobę) abyśmy mogli zablokować Kartę. Jeśli będziemy w stanie Cię zidentyfikować oraz otrzymamy dowód zakupu Kodu, możliwe będzie odzyskanie środków pozostających na Karcie.

W granicach obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej Umowie, jesteśmy odpowiedzialni za należyte wykonanie naszych zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.

Reklamacje

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek powody do niezadowolenia ze swojej Karty lub Usług, proszę nas o tym zawiadomić, aby umożliwić nam rozwiązanie zgłoszonego problemu. Reklamacje można zgłaszać:

 1. Na piśmie przesłanym pocztą, Reklamację na piśmie można przesłać na adres:
  • a. DiPocket Limited Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Suite 113 Wierzbowa Business Center ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa, Polska
  • b. Customer Service, Suite 532 - Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom;
 2. Telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 209 2555 lub +44 203 807 0660;
 3. Drogą elektroniczną z wykorzystaniem metod kontaktu dostępnych na stronie internetowej dipocket.org/pl/contact.

Na wszystkie otrzymane reklamacje zostanie udzielona odpowiedź. Dotyczy to również reklamacji dotyczących naszych pracowników. Staramy się odpowiedzieć na odebrane reklamacje w ciągu 24 godzin. Jeśli reklamacja zostanie złożona w dzień wolny od pracy lub święto, zostanie odebrana w przeciągu 24 godzin od momentu powrotu pracowników do pracy, przykładowo jeśli otrzymamy wiadomość email z reklamacją w niedzielę, zostanie uznana jako otrzymana o godz. 9:00 rano w następujący dzień roboczy tj. poniedziałek.

Jeśli nie jest możliwym udzielenie szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi w ciągu 24 godzin od jej odebrania, wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca odebranie reklamacji i informująca, że odpowiedź zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych. Naszą ostateczną odpowiedź prześlemy w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli zgłoszona sprawa okaże się szczególnie złożona i nie będziemy w stanie rozstrzygnąć reklamacji wcześniej z powodów niezależnych od nas, poinformujemy o powodzie opóźnienia i podamy ostateczną odpowiedź nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a także poinformujemy o możliwości złożenia zażalenia do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz zostanie przekazana na piśmie lub innym trwałym medium. Odpowiedź może zostać przekazana przez pocztę elektroniczną, jeśli takie jest życzenie Użytkownika.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki załatwiona została reklamacja, ma prawo przekazać sprawę do Rzecznika Finansowego, ul. Aleje Jerozolimskie 87, 01-001 Warszawa, Polska. Strona internetowa: www.rf.gov.pl, email: [email protected]

Można również złożyć zażalenie do Komisji Nadzoru Finansowego lub do Rzecznika Finansowego. Adresy do składania zażaleń:

 1. Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, strona internetowa: www.knf.gov.pl, e-mail: [email protected];
 2. Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londyn E14 9SR, telefon 0 800 023 4567 (+44 20 7964 0500 dla dzwoniących spoza Wielkiej Brytanii), strona www.financial-ombudsman.org.uk.

Tabela Opłat i Prowizji (PLN)

  Opłata
Utrzymanie karty (miesięcznie) 0,00 w okresie ważności karty, później 2,00
Zakupy przez Internet 1,50
Prowizja za transakcję w walucie obcej 3,00% kwoty transakcji
Wykup pieniądza elektronicznego 0,00 w okresie ważności karty oraz do 12 miesięcy po jego zakończeniu; następnie 20,00